Hledáš inspiraci pro Tvé brandové fotky?

Získej průvodce ZDARMA a objev, jak posílit vizuální stránku své značky!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR“) je Žaneta Krahulíková, IČO 08852260 se sídlem Tyršova 765, Polná 588 13 (dále jen: “správce“).
 II. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Tyršova 765, Polná 588 13
e-mail: info@zanetak.cz
 III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE
 I. Jméno a příjmení
 II. E-mail
 III. Telefon
 IV. Adresa
 V. IČO

3. ZDROJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) vyplněním webových formulářů a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo smlouvy.
 II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Vaší objednávky nebo smlouvy
 III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění Vaší objednávky nebo smlouvy.
 IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění objednávky nebo smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 V. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 I. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
 I. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webové prezentace a další služby v souvislosti s provozováním webové prezentace.
• zajišťující marketingové služby.
 II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA
 I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 odst. II těchto podmínek.
 II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 I. Odesláním zprávy z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 II. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28. 2. 2023.